(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

Gizlilik Sözleşmesi


 

KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişiselverileriniz; veri sorumlusu olarak Kadını Güçlendirme Derneği ("Dernek")tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişiselverileriniz, Dernek tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülenprojelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın artırılması, Dernek tarafındansunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgilikişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlama faaliyetlerinin planlanması veicrası, kişilerin alışkanlıklarına göre sınıflandırılması için gerekli olançalışmaların planlanması ve icrası, reklam pazarlama, kampanya gibi amaçlarlaanaliz edilmesi ve bu amaçlarla hizmet alınan kişiler tarafından işlenebilmesigibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişiselveri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. Kişiselverilerinizin saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken dahauzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde silinmekte veya anonim halegetirilmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi AmaçlaAktarılabileceği

Toplanan kişiselverileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelikolarak tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, kamu kurum ve kuruluşları ile vehizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda kişiselverileriniz yurtdışında ve yurtiçinde işlenebilecektir.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Dernektarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere çeşitli kanallarla, fizikiveya elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarıngerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirme hukukisebepleriyle işlenmektedir.

 

e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Dernek, bilgilerinizinhukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarakerişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyinitemin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

 

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesindeSayılan Hakları

Dernek tarafındankişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkinbilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncükişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini,ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiylezarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişimegeçilmesine engel olunmasını Dernek tarafındanEsentepe Mah. Erkılıç Cad. No:6 Karizma Kule D:302 34870 Kartal/İstanbuladresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Talepte bulunmak için aşağıda belirtilen formukullanabilirsiniz:

 

KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.    Başvuru Yöntemi

6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılanhaklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile VeriSorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince,işbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle başvurunuzu Kurumumuzailetebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Esentepe Mah. Erklıç Cad. No:6 Karizma Kule D:302 34870 Kartal/İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

info@guclukadin.org

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Kurumumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@guclukadin.org

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Kurumumuzun sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

info@guclukadin.org

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2.    Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfensizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdakialanları doldurunuz.

Ad-Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:

 

Cep Telefonu:

 

E-posta Adresi:

 

 

3.    Kurumumuz ile İlişkiniz

Gönüllü: *

Çalışan: *

Eski Çalışan: *

Diğer: *

 

4.    Talep Konusu


Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

5.    Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz


- Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.


- Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.


- Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.


Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İ
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, kurumunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.


Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (VeriSahibi)


Adı Soyadı:


Başvuru Tarihi:


İmza: