(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

ÜyelikÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe Üye Olmak İçin Genel Koşullar:

a) Medeni haklara sahip olmak,

b) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,

d) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,

e) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,

f) Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.

Üyelerden giriş ücreti alınır ve yıllık aidat ödemekle mükelleftirler.

Giriş Ücreti 20,- TL, Yıllık Aidat; 20,-TL 

KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi  ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  Hakkında Tebliğ kapsamında veri  sorumlusu  sıfatıyla Kadını Güçlendirme Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Kadını Güçlendirme Derneği tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, dernek üyeliği dosyanızın oluşturulması ve dernek faaliyetleri kapsamında işlenmesi suretiyle, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması”, “veri işleme faaliyetinin sözleşmenin ifası için gerekli olması” ve  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (başta DERBİS sistemine yapılacak bildirim yoluyla) ve iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

İŞLEME VE AKTARMA AMAÇLARI

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Organizasyon ve etkinlik yönetimi

- Seyahat planlaması ve yönetimi

- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

- Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

a) Dernek üyeliği talebiniz kapsamında bize ulaştırdığınız üyelik başvuru formunda ve eklerinde bulunan ve üyeliğinizin tamamlanma aşamasında elde edilen;

- Ad-Soyad,

- TC Kimlik No/Pasaport No,

- Fotoğraf,

- Doğum yeri ve tarihi,

- Cinsiyet, 

- İkamet adresi,

- Ev ve cep telefonu numaraları,

- Eğitim durumu, 

- Varsa eserleriniz ve diploma bilgileri, 

- Bildiğiniz yabancı diller, 

- Mesleki deneyiminiz,

- Konferans/fuar/seminerlere aktif katılım durumunuz,

- Başvuru formunda bize ilettiğiniz düşünceleriniz ve bunlara eklediğiniz diğer kişisel verileriniz, 

- İmzanız

- Ortağı/sahibi olunan firma adı ve pozisyonunuz, 

- İş yeri adresi ve telefon/fax numarası, 

- E-posta adresiniz, 

- Çalıştığınız sektör ve iştigal konusu, 

- Üyelik duyurusu ve askı durumu,

- Dernek üyeliği başlangıç tarihi.

b) Kadını Güçlendirme Derneği üyeliğiniz süresince gerçekleştirdiğiniz faaliyetler kapsamında elde ettiğimiz;

- Dernek üyeliğiniz süresince katılım gerçekleştirdiğiniz etkinlikler ve projeler,

- Aidat ödeme mektubu gönderimleri ve üye tarafından yapılan ödemeler,

- Dernek üyeliğiniz boyunca katılım gerçekleştirdiğiniz etkinlikler kapsamındaki seyahat, vize gibi bilgileriniz.

Aşağıda belirtilen verileriniz ise, üyelik başvuru formuna ek olarak bize ilettiğiniz açık rızanıza dayanılarak, her bir kategori açısından yanında belirtilen amaçlarla işlenecek ve belirtilen üçüncü kişilere aktarılacaktır:

a) Özel nitelikli kişisel verileriniz: Kanun kapsamında dernek, vakıf, siyasi parti vb. üyelik bilgileriniz, özel nitelikli kişisel veri kabul edilmektedir. Bu verileriniz, Kadını Güçlendirme Derneği tarafından açık rızanıza bağlı olarak kurumlar arası iletişimin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Bu verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız lütfen dernek üyeliği formunda bu kısmı imzalamayınız.

b) Diğer dernek üyeleri ile bilgi paylaşımı: Bu konudaki açık rızanıza istinaden, ad-soyad, e-posta adresi, ortağı/sahibi olduğunuz firma adı, çalıştığınız sektör ve iştigal konusu kişisel verileriniz, dernek üyeleri arası iletişim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla diğer Kadını Güçlendirme Derneği üyelerine aktarılacaktır.

Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebliğe göre Kadını Güçlendirme Derneğine iletebilirsiniz.